پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 630
نویسنده : سیروس زرگوش

BITUMINOUS ROCK       سنگ بيتومين دار،سنگ قيري،سنگ هاي آغشته به تركيبات نفتي 

(بقیه در ادامه مطلب کلیک کنید)
 


:: برچسب‌ها: BITUMINOUS ROCK , BITUMINOUS MARL , BITUMINIZATION , BITUMEN , BITUMA , BITUMINOUS ROCK , سنگ بيتومين دار , سنگ قيري , سنگ هاي آغشته به تركيبات نفتي ,بيتومين
نوشته شده در
بازدید : 771
نویسنده : سیروس زرگوش

یتومین یا رزینت بطور کلی به گروهی از مواد مرکب از هیدروکربورهای سنگین گفته می شود و به طور کلی بیتومین یا قیر یک اصطلاح عمومی است و به موادی گفته می شود که از مخلوطی از هیدروکربورهایی که خاصیت

بیتومین


:: برچسب‌ها: بیتومین , چشم های نفتی , منابع زیرزمینی , هیدروکربور , نفت , بیتومین قیر ,قیر موم دار
نوشته شده در
بازدید : 676
نویسنده : سیروس زرگوش

قیر موم دار (موم نفت یا پارافین روغنی است معدنی که کم و بیش در قیر نفتی هست) برای ساختن رویه سیاه خوب نیست . موم (پارافین) خاصیت آنگمی‌قیر را کم می‌کند ، هر چه مومقیر بیشتر باشد ، خاصیت آنگمی‌آن کمتر است . با کم شدن خاصیت آنگمی‌قیر ، کم کم رویه سیاه

 


:: برچسب‌ها: قیر موم دار , قیر نفتی , آسفالتین , موم پارافین , معدنی ,تعبیر خواب قیر
نوشته شده در
بازدید : 576
نویسنده : سیروس زرگوش

 
قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از قیر برای اسفالت جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود وقار و سنگینی است. حرمت و احترام است. چنانچه در خواب ببینید بشکه.

ادامه مطلب کلیک کنید


:: برچسب‌ها: قیر , تعبیر خواب قیر , قیر در خواب , آسفالتj ,نانولوله کربنی
نوشته شده در
بازدید : 641
نویسنده : سیروس زرگوش

نانولوله‌های کربنی‌ که از صفحات کربن به ضخامت یک اتم و به شکل استوانه‌ای توخالی ساخته شده‌است در سال ۱۹۹۱ توسط سامیو ایجیما (از شرکت NEC ژاپن) کشف شد.

خواص ویژه و منحصر به فرد آن از جمله مدول یانگ بالا و استحکام کششی خوب از یک طرف و طبیعت کربنی بودن نانولوله‌ها (به خاطر این که کربن ماده‌ای است کم وزن، بسیار پایدار و ساده جهت انجام فرایندها که نسبت به فلزات برای تولید ارزان‌تر می‌باشد) باعث شده که در دهه گذشته شاهد تحقیقات مهمی در کارایی و پرباری روش‌های رشد نانولوله‌ها باشد. کارهای نظری و عملی زیادی نیز بر روی ساختار اتمی و ساختارهای الکترونی نانولوله متمرکز

نانو لوله کربنی


:: برچسب‌ها: نانوله کربنی , نیمه هادی , مس , نانو , فولاد , آلومینیوم , کربن , اتم , لوله کربنی ,ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ‬‬
نوشته شده در
بازدید : 857
نویسنده : سیروس زرگوش

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل و ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:‬‬‬
‫1-4-6- ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل‬‬
‫ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش و ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل (ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻣﻮاد ﻓﺮار اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ) ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻧﻮع و درﺟﻪ ﻗﯿﺮ،‬ ‫ ‬رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺎد، ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﮐﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت و دﻣﺎی اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ اﻧﺪازه‬ ﻣﻮاد ﺣﻼل ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮﻫﺎی زودﮔﯿﺮ)، اﯾﻦ ﻣﻮاد زودﺗﺮ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻗﯿـﺮ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻـﻮرت


:: برچسب‌ها: قیر , قیرهای محلول , قیرهای زود گیر , آسفالت سرد , کارخانه ,بازدید : 14130
نویسنده : سیروس زرگوش

سازند گچساران به عنوان پوشسنگ ميدانهاى نفتى آسمارى نخستين سازند گروه فارس است که در مناطق فروافتادگى دزفول - لرستان تا حوضه خليج فارس گسترش دارد. اين سازند زمانگذر است به گونهاى که که مرز پايينى آن در حوالى جزيره قشم به اليگوسن و شايد ائوسن برسد ولي در نواحى شمالى سن بورديگالين (ميوسن پيشين) دارد. در ناحيه فارس، اين سازند به بخش‌هاى چهل، چَمپه و مول تغيير رخساره مى‌دهد ولى در نواحى مجاور راندگى زاگرس، به سازند رازک تبديل مى‌شود.

از نگاه مهندسى، سازند تبخيرى گچساران يک واحد سنگى با رفتار شکل‌پذير است، به همينرو، در سطح زمين بُرش کامل ندارد و برش


:: برچسب‌ها: سازند گچساران , Gachsaran Formation , ميوسن پيشين , ,بازدید : 797
نویسنده : سیروس زرگوش

 

فلات پهناور ايران، سرزميني كوهستاني و بلند است كه در جنوب باختري قاره آسيا قرار دارد. اين سرزمين فلات ارمنستان و آسياي صغير را در شمال باختري به فلاتهاي پامير و تبت در خاور مرتبط مي سازد. از نظر موقعيت طبيعي يكي از ويژگيهاي اساسي فلات ايران تعلق آن به سيستم بزرگ كوههاي چين خورده آلپ ـ هيماليا مي باشد. ديواره عظيم البرز در شمال و رشته كوه زاگرس در باختر و جنوب باختري مؤيد اين امر مي باشد.


 

پيكره ناهمواريهاي ايران به دليل عملكرد نيروهاي دروني زمين (نيروهاي تكتونيكي) در اواخر دوران سوم زمين شناسي به صورت فعلي در آمده اند و در طول زمان كواترنري، عوامل فرسايش چهرة كنوني ناهمواريها را تكامل بخشيده اند.

ناهمواريهاي ايران با در نظر گرفتن موقعيت طبيعي، نوع توپوگرافي و جهت برجستگي ها و زمان پيداش آنها به واحدهاي اصلـي زير تقسيم شده


:: برچسب‌ها: زمين شناسـي ايـران , زرگوش , فلات ,بازدید : 602
نویسنده : سیروس زرگوش

 
نفت خام حاصل از چاه دارای مواد نا خواسته از قبیل آب و جامداتی مانند شن ،قیر و گازهای متان و اتان می‌باشد. برای جداسازی اینگونه عوامل ، آنرا وارد مخازنی می‌کنند تا جامدات موجود در آن ته‌نشین شده و گازهای آن خارج شود. سپس وارد جداساز سانتریفوژی شده که نقش آن جدا کردن تتمه آب ، گاز و جامدات معلق در آن می‌باشد. برای حذف نمکهای معدنی ، نفت را با آب ولرم می‌شویند. آنگاه قسمتی از نفت توسط لوله به پالایشگاه فرستاده شده و قسمتی جهت صدور به بنادر تلمبه می‌شود.

 
تقطیر

برای تفکیک برش‌های متشکله نفت خام ، عملیات فیزیکی و شیمیایی چندی بر روی آن بعمل می‌آورند تا فرآورده‌های مورد نیاز جامعه امروزی را تولید نمایند. از مهمترین آنها تقطیر جزء به جزء نفت است که در برج تقطیر صورت می‌گیرد. تقطیر جزء به جزء عبارت است از یک سری تبخیر و تبرید که در سینی‌های یک برج استوانه‌ای صورت می‌گیرد. مایعات خالص در فشار محیط ، در دمایی به جوش می‌آیند که در آن دما ، فشار بخار آن برابر فشار محیط گردد. مایعات مخلوط در حدود دمایی که حاصل جمع فشار‌های جزئی عوامل تشکیل دهنده آنها برابر فشار محیط گردد به جوش می‌آید.

در نقطه جوش ، فازهای بخار و مایع در حال تعادل می‌باشند. چنانچه فشار ، کاهش یابد، تبخیر صورت می‌گیرد و در حالت معکوس ، تبرید اتفاق می‌افتد. از فشار بخار برای محاسبه ترکیب گازهای


:: برچسب‌ها: تقطیر نفت خام وانواع آن , نفت خام , قیر , پالایشگاه , گاز , تقطیر ,بازدید : 2364
نویسنده : سیروس زرگوش

 

مزایای استفاده از گیلسونایت در آسفالت

1.  عدم نياز به ديگر مواد اصلاح کننده پلي مري براي اصلاح قير مصرفي.

2.  پايداري بالاتر، تغيير شکل کمتر، مقاومت بيشتر در برابر آب، توانايي در برابر درجه حرارت هاي پايين، از خصوصيات آسفالت ساخته شده با قير اصلاح شده توسط گيلسونايت است.

3.  افزايش توانايي تحمل بار.


:: برچسب‌ها: گیلسونایت , آسفالت , موديفايرها , بروک فيلد قير ,بازدید : 706
نویسنده : سیروس زرگوش

فهم این كه یك سازند چیست، در چه سنی قرار گرفته و تقدم و تأخر آن از نظر سنی و از نظر عمق قرار گیری آن در درون زمین چگونه است می‌تواند كمك زیادی به ما كند.
دانستن كلیاتی درباره مطالعات، برنامه‌های توسعه و حفاری و برداشت هر میدان، اقتضا می كند كه پژوهش‌گر اطلاعاتی را از نوع، گستره و ترتیب قرارگیری سازند‌ها در اختبار داشته باشد. از این رو اگر به‌خاطر سپردن نام و ویژگی‌های تمامی این سازند‌ها ضروری نباشد، اما در دسترس داشتن این نوشتار یا نوشتار‌های مشابهی كه در هنگام نیاز امكان مراجعه به آن‌ها وجود داشته باشد ضروری است.
در زمین شناسی نفت هر منطقه دارای ویژگی‌های زمین شناسی خاص خود است. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود ، دارای زمین شناسی شاخص و پیچیده‌ای است. در این مقاله به معرفی چند


:: برچسب‌ها: زمین شناسی , زرگوش ,بازدید : 3735
نویسنده : سیروس زرگوش

مهاجرت اولیه نفت عبارتست از حرکت نفت و گاز از رسوبات متراکم و کم تراوا به طرف سنگ های خلل و فرج دار و نفوذپذیر . مهاجرت ثانویه عبارتست از جابه جایی نفت ها در داخل نفتگیر (سنگ مخزن) می باشد .

تشخیص مراحل مختلف مهاجرت اولیه در سنگ های کربناته که احتمالا سنگ مادر هستند اهمیت دارد چون ممکن است این عمل در خود سنگ آهکی و یا سنگ های رسی اطراف صورت گیرد .

نظریه ای که بیشتر مورد قبول واقع شده است این است که رسوبات در اعماق زیاد تحت تاثیر نیروی وزن


:: برچسب‌ها: مهاجرت نفت , رسوبات , زرگوش , گیلسونایت , کلوئید ,